KOKORO

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

 1. Niniejszy dokument (dalej nazywany Regulaminem) określa zasady korzystania z serwisu internetowego cialoenergia.pl, którego właścicielem jest Agnieszka Sadraei. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności na stronie zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 2. W kwestiach nieokreślonych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zasady określone Regulaminem wchodzą w życie z dniem 01.06.2021 r.

DEFINICJE

§2.

 1. UŻYTKOWNIK – każda osoba fizyczna/prawna korzystająca ze strony internetowej cialoenergia.pl
 2. SERWIS/STRONA – strona internetowa dostępna pod adresem cialoenergia.pl
 3. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu
 4. FORMULARZ KONTAKTOWY – dostępny na stronie kontaktowej cialoenergia.pl formularz umożliwiający bezpośredni kontakt z Właścicielem serwisu
 5. STRONA GŁÓWNA – strona pod adresem cialoenergia.pl
 6. ZASOBY SERWISU – wszelkie udostępnione przez Właściciela treści i materiały dostępne w serwisie
 7. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – Właściciel serwisu cialoenergia.pl

KORZYSTANIE Z SERWISU

§3.

 1. Wszystkie treści umieszczone na stronie należą do Właściciela serwisu i podlegają ochronie w ramach praw autorskich.
 2. Wykorzystanie Zasobów bez wyraźnej, pisemnej zgody Właściciela stanowi naruszenie przysługującego mu prawa autorskiego i skutkuje odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 3. Dostęp do Serwisu nie wymaga od użytkownika rejestracji.
 4. Do prawidłowego użytkowania Strony konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową.
 5. Właściciel udostępnia Zasoby płatnie.
 6. Zasoby nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§4.

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Sadraei.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe za zgodą Użytkownika.
 3. Administrator ma prawo zamieszczać na stronie opinie klientów wraz z imieniem, nazwiskiem oraz zdjęciem, jeśli użytkownik je udostępni i wyrazi pisemną zgodę.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu kontaktu i celów marketingowych.
 5. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. W tym celu konieczny jest kontakt z Administratorem na adres skrzynki mailowej aga-kokoro@cialoenergia.pl.

ZOBOWIĄZANIA

§5.

 1. Właściciel zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne środki techniczne i organizacyjne (odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownika i danych osobowych.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 3. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z Serwisu tylko na użytek własny. Rozumie się przez w szczególności zakaz wykorzystywania Zasobów w celu prowadzenia działalności komercyjnej.
 4. Wykorzystanie Zasobów w innym celu niż użytek własny może nastąpić jedynie przy wyraźnej i pisemnej zgodzie Właściciela (§3. punkt 2.)

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

§6.

 1. Strona cialoenergia.pl wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień Serwisu.
 3. Właściciel informuje, że brak wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies może skutkować nieprawidłowym funkcjonowaniem niektórych elementów Strony.
 4. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane do celów marketingowych, przesyłania informacji handlowych do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

Opis działalności i sprzedaży

§7.

 1. Przedmiotem działalności Usługodawcy jest udostępnianie Użytkownikowi kursów oraz umożliwienie mu dokonania ich zakupu oraz realizacji online.
 2. Warunkiem korzystania ze strony www.cialoenergia.pl, w tym składania zamówień jest założenie przez Użytkownika, indywidualnego Konta.
 3. Zakupione kursy przez Użytkownika mają formę cyfrową i są realizowane na stronie www.cialoenergia.pl.
 4. Miejsce realizacji terapii może być ustalane indywidualnie z klientem.
 5. Zakup kursów online oraz terapii można dokonywać 24 godziny na dobę.

Płatności

§8.

 1. Za terapie oraz kursy Użytkownik może zapłacić za pomocą bramki płatności paynow.
 2. Użytkownik może wybrać dowolną formę płatności dostępną na stronie: BLIK, Płatność kartą lub Przelewy online.
 3. Dokonanie płatności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy w formie elektronicznej o świadczenie wybranej Usługi/Terapii.

Reklamacja

§9.

 1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej
  • reklamację,
  • e-mail (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
  • przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
  • podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres korespondencyjny Usługodawcy podany na stronie https://cialoenergia.pl/kontakt/
 3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu.
 5. Dokument upoważniający do dokonania reklamacji może udostępnić Usługodawca na wniosek Użytkownika. Użytkownik może również sam pobrać dokument. Pobierz reklamację.
x Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security